SmartTV / TV Thông minh

Bàn luân - Hướng dẫn về các thế hệ SmartTV của Samsung

Samsung SmartTV - Series 6

Mã thiết bị: UA55H6400AK
6
Chủ đề
15
Bài viết
6
Chủ đề
15
Bài viết

Samsung SmartTV - HU7200 Seri 7

Mã thiết bị: UA55HU7200K
1
Chủ đề
4
Bài viết
1
Chủ đề
4
Bài viết

Samsung SmartTV - HU8700 Seri 7

Mã thiết bị: UA65HU8700K
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
Không có

Samsung SmartTV - HU9000 Seri 9

Mã thiết bị: UA65HU8700K
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
Không có

Samsung SmartTV - HU8500 Seri 8

Mã thiết bị: UA55HU8500K
1
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết

Samsung SmartTV - HU7000 Seri 7

Mã thiết bị: UA46H7000AK
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
Không có

Kho giải trí (Film, Music, Show)

0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
Không có

Yêu cầu hỗ trợ hệ máy

19
Chủ đề
38
Bài viết
19
Chủ đề
38
Bài viết